Algemene Voorwaarden Transformatie Coaching

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Natascha Stathi, Transformatie Coaching, worden aangeboden

Artikel 2: Inschrijven

2.1 Afspraken voor Transformatie Coaching sessies kunnen per telefoon, via WhatsApp of per e-mail gemaakt worden. Let op de afspraak moet eerst bevestigd worden door Natascha Stathi, Transformatie Coaching.

Artikel 3: Annulering

3.1 Annulering door de cliënt dient per Whatsapp, telefonisch, per email of schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst voor Natascha Stathi, Transformatie Coaching geldt als datum van de annulering.

3.2 De Transformatie Coaching sessies kunnen kosteloos maximaal 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Daarna wordt er aan de cliënt € 127 doorberekend.
3.3 Wilt u stoppen wanneer u een Transformatie pakket heeft afgenomen, dan kunt u binnen 6 maanden na aankoop uw sessies voortzetten. Geen geld terug. Alleen in overleg met Natascha Stathi is het mogelijk uw pakket aan een ander persoon over te dragen. Echter geldt wel dat diegene eerst op intake komt, dit staat los van het pakket.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle betalingen voor de Transformatie Coaching sessies en overige worden voldaan op IBAN NL10 KNAB 0255 5280 86 t.n.v. Natascha Stathi.

4.2 Betalingen dienen voor of direct na de sessie te worden voldaan. Neemt u een Transformatie Coaching pakket af? Dan dient u om voor de hoge korting in aanmerking te komen dit pakket vooraf in een keer te voldoen. Dit kan via mobiel bankieren, een tikkie, contant of wanneer er een pin apparaat aanwezig is, per pin betaling. U ontvangt een factuur voor uw sessie(s). Betalingstermijnen zijn alleen mogelijk bij pakket 3 en alleen in overleg met Natascha Stathi. U kunt bij betaling in termijnen geen aanspraak maken op de hoge pakket korting.

4.3 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de cliënt in verzuim. Natascha Stathi, Transformatie Coaching behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering € 25 administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de cliënt , t.w. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering.

5.1 De met Natascha Stathi, Transformatie Coaching gesloten overeenkomst leidt voor Natascha Stathi, Transformatie Coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

5.2 Natascha Stathi, Transformatie Coaching behandeld u in haar praktijk óf op overeengekomen locatie. De afspraak hierover wordt gezamenlijk gemaakt.

5.3 Natascha Stathi, Transformatie Coaching is per 1 september 2019 aangesloten bij een beroepsvereniging. CAT ( Collectief Alternatieve Therapeuten). Deze vereniging behartigd mijn belangen als SensiPlus therapeut. Verdere informatie over de beroepsvereniging vind je op de website https://catcollectief.nl/kwaliteitsgarantie/

5.4 Voor zover Natascha Stathi, Transformatie Coaching voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de cliënt, is Natascha Stathi, Transformatie Coaching uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.  

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Natascha Stathi, Transformatie Coaching als de cliënt een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.

6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Natascha Stathi, Transformatie Coaching en de cliënt op te lossen. Officiële klachten  kunnen worden ingediend bij het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.  Per 1 september 2019 is Natascha Stathi, Transformatie Coaching, praktijk bij deze instantie aangesloten. Voor informatie kun je terecht op de website Gatgeschillen . Het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is een geschilleninstantie die opgericht is door kenners van het veld in samenwerking met een cliënten organisatie en advocaten met een hart voor de branche. Het GAT is speciaal opgericht en op maat gemaakt voor aanbieders van alternatieve en complementaire zorg. Met het GAT kiest een alternatief therapeut voor professionele zorg op maat. Na het in werking treden van de wet WKKGZ is het voor alternatief genezers in Nederland verplicht om aansluiting te zoeken bij een erkende en onafhankelijke geschillencommissie.               .

6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.4 Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Natascha Stathi, Transformatie Coaching verplicht zich tot geheimhouding van wat zij in het kader van de behandelingen te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van de behandelingen bestaan.

7.2 Natascha Stathi, Transformatie Coaching verwacht van cliënten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op de behandelingen. Tevens verwacht Natascha Stathi, Transformatie Coaching dat cliënte zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de behandelingen te doorstaan.

7.3 Natascha Stathi, Transformatie Coaching zal altijd adviseren om met lichamelijke klachten naar de huisarts te gaan. Transformatie Coaching is geen vervanging voor een consult bij de huisartsenpraktijk.

 
8.1 Aan Automatisch Schift sessies kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De berichten die doorkomen zijn voor elk persoon verschillend en zullen niet altijd in goede aarde vallen. De berichten worden zuiver geschreven en zijn altijd bedoeld voor diegene waarvoor het geschreven is, of voor iemand die heel dicht bij deze persoon staat. Het kan voorkomen dat de woorden (nog) niet begrepen worden. Dit houdt niet in dat het niet klopt. Soms kan het maanden of langer duren voordat de brief duidelijk wordt. 
8.2 Er is geen geld terug indien u niet tevreden bent over de geschreven teksten. 
8.3 Transformatie Coaching is niet verantwoordelijk voor de acties die u neemt nadat u een sessie of consult heeft genoten. De sessies en consulten zijn bedoeld als steun en als hulp u verder opweg te helpen naar een Gelukkig leven. 

9.1 Telefonisch Consulten, online consulten, whats-app consulten worden ALTIJD vooraf betaald aan Transformatie Coaching. Pas nadat het bedrag is betaald zal de dienst waar u voor betaald heeft, geleverd worden.
9.2 Indien u niet het gewenste antwoord heeft gekregen waar u op hoopte is Transformatie Coaching hier niet verantwoordelijk voor. 
9.2 Er is geen geld terug. De boodschappen en berichten zijn ten alle tijden zuiver geschreven of gesproken en heeft Transformatie Coaching geen invloed op de berichten die hieruit voort komen, daar dit vanuit een hogere energie/gids gegeven wordt.